top of page

Polityka prywatności firmy PJM LAB
Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez firmę PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska, NIP: 7393357150, REGON: 367269580, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czerniakowska 131/133.

 2. Informacje ogólne Firma PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska, NIP: 7393357150, REGON: 367269580, działająca pod adresem biuro@pjmlab.pl, tel: +48 797 726 681, www.pjmlab.pl, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach swojej działalności.

 3. Cele przetwarzania danych osobowych Firma PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług oferowanych przez firmę oraz w celach marketingowych i promocyjnych.

 4. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych Firma PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny REGON,

 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania,

 • dane finansowe, takie jak numer rachunku bankowego,

Inne dane, które są niezbędne do realizacji usług lub w celach marketingowych. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Przetwarzanie danych osobowych przez firmę PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska odbywa się na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez firmę PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska,

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO - przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

 

Okres przechowywania danych osobowych Firma PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umów zawartych z klientami oraz w celach marketingowych i promocyjnych.

 

Ochrona danych osobowych Firma PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ich przetwarzania, zgodnego z wymaganiami RODO oraz innych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. W tym celu firma stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym zabezpieczenia dostępu do systemów informatycznych, szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych oraz monitorowanie i kontrolę procesów przetwarzania danych osobowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska, mają prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii,

 • sprostowania swoich danych osobowych,

 • usunięcia swoich danych osobowych,

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 • przenoszenia swoich danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z firmą PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska, wykorzystując dane kontaktowe podane na stronie internetowej www.pjmlab.pl.

 

Zmiany w polityce prywatności Firma PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności

w dowolnym czasie. Aktualna wersja polityki prywatności jest zawsze dostępna na stronie internetowej www.pjmlab.pl.

 

Kontakt W przypadku pytań dotyczących polityki prywatności firmy PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska, prosimy o kontakt z firmą wykorzystując dane kontaktowe podane na stronie internetowej www.pjmlab.pl.

bottom of page